Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаа