Хууль, эрх зүй

Хотын стандарт, хяналтын газар

Дүрэм, журам
Хууль

Иргэдээс Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам үзэх
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм үзэх
Нийслэлийн Хотын стандарт, хяналтын газрын дүрэм үзэх