Хууль, эрх зүй

Хотын стандарт, хяналтын газар

Хууль, тогтоомж
Дүрэм, журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам - 2023 үзэх
Нийслэлийн Хотын стандарт, хяналтын газрын дүрэм - 2023 үзэх
Стандартын хэрэгжилт, хяналтын хэлтсийн дүрэм үзэх
Байгаль орчны стандартын хэлтсийн дүрэм үзэх
Хот, нийтийн аж ахуйн стандартын хэлтсийн дүрэм үзэх
Худалдаа, үйлчилгээний стандартын хэлтсийн дүрэм үзэх
Хотын хөгжлийн стандартын хэлтсийн дүрэм үзэх
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дүрэм үзэх
Архивын ажлын зохион байгуулалтын дүрэм үзэх
Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавихад дагаж мөрдөх журам үзэх
Хөдөлмөрийн дотоод журам - 2022 үзэх
Ёс зүйн дотоод дүрэм үзэх
Иргэдээс Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам үзэх
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм үзэх
Нийслэлийн Хотын стандарт, хяналтын газрын дүрэм - 2022 үзэх
Барилгын тухай хууль үзэх
Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль үзэх
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль үзэх
Монгол улсын Үндсэн хууль үзэх
Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль үзэх
Төрийн албаны тухай хууль үзэх
Төсвийн тухай хууль үзэх
Зөрчлийн тухай хууль үзэх
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль үзэх
Авто замын тухай хууль үзэх
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль үзэх
Харилцаа холбооны тухай хууль үзэх
Төрийн хяналт шалгалтын тухай үзэх