Санал өгөх

Хотын стандарт, хяналтын газар

Хотын стандарт боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл

2022-08-25

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.3 дахь заалт, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу хотын стандартын тогтолцоог хөгжүүлэхээр “Хотын стандартыг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл”-д санал авч байна.
Тус журмын төсөлтэй танилцаж, саналаа өгч хамтран ажиллана уу. Баярлалаа.