Албан тушаалын тодорхойлолт

Хотын стандарт, хяналтын газар

Хэлтсийн даргаЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс үзэх
Хэлтсийн даргаДотоод хяналт, шинжилгээний хэлтэс үзэх
Хэлтсийн даргаХотын хөгжлийн стандартын хэлтэс үзэх
Хэлтсийн даргаБарилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс үзэх
Хэлтсийн даргаБарилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Хэлтсийн даргаДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Хэлтсийн даргаХудалдаа үйлчилгээний стандартын хэлтэс үзэх
Хэлтсийн даргаБайгаль орчны стандартын хэлтэс үзэх
Хууль, эрх зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэнЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс үзэх
Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэнЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс үзэх
Ахлах мэргэжилтэн (Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан)Дотоод хяналт, шинжилгээний хэлтэс үзэх
Ахлах мэргэжилтэнХотын хөгжлийн стандартын хэлтэс үзэх
Барилга хариуцсан ахлах мэргэжилтэнБарилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс үзэх
Дэд бүтэц хариуцсан ахлах мэргэжилтэнБарилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс үзэх
Ахлах мэргэжилтэн (улсын байцаагчийн эрхтэй)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Ахлах мэргэжилтэн (улсын байцаагчийн эрхтэй)Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Ахлах мэргэжилтэн Худалдаа үйлчилгээний стандартын хэлтэс үзэх
Ахлах мэргэжилтэнБайгаль орчны стандартын хэлтэс үзэх
Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэнЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс үзэх
Хүний нөөцийн сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэнЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс үзэх
Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс үзэх
Тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэнЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс үзэх
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс үзэх
Дотоод хяналт, шалгалт хариуцсан улсын ахлах байцаагчДотоод хяналт, шинжилгээний хэлтэс үзэх
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэнДотоод хяналт, шинжилгээний хэлтэс үзэх
Хот байгуулалтын стандарт хариуцсан мэргэжилтэнХотын хөгжлийн стандартын хэлтэс үзэх
Хотын нийгмийн дэд бүтцийн стандарт хариуцсан мэргэжилтэнХотын хөгжлийн стандартын хэлтэс үзэх
Тогтвортой хотын стандарт хариуцсан мэргэжилтэнХотын хөгжлийн стандартын хэлтэс үзэх
Хотын аюулгүй байдал, эрсдэлийн удирдлагын стандарт хариуцсан мэргэжилтэнХотын хөгжлийн стандартын хэлтэс үзэх
Хотын тээвэр, логистикийн стандарт хариуцсан мэргэжилтэнХотын хөгжлийн стандартын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч (барилга)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (барилга)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч (хот байгуулалт)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (хот байгуулалт)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч (усан хангамж, ариутгах татуурга)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (усан хангамж, ариутгах татуурга)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч (барилгын материал)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (барилгын материал)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч (өргөх байгууламж)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч (өргөх байгууламж)Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Барилга байгууламжийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэнБарилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс үзэх
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Харилцаа, холбооны хяналтын улсын ахлах байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Авто замын хяналтын улсын ахлах байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Авто замын хяналтын улсын байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Автотээврийн хяналтын улсын ахлах байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Автотээврийн хяналтын улсын байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Газрын тос, хийн хяналтын улсын ахлах байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагчДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Дэд бүтцийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэнДэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс үзэх
Барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтэнБарилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс үзэх
Цахилгаан хангамж хариуцсан мэргэжилтэнБарилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс үзэх
Усан хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэнБарилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс үзэх
Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт хариуцсан мэргэжилтэнБарилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс үзэх
Тохижилт, их засвар хариуцсан мэргэжилтэнБарилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс үзэх
Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын стандарт хариуцсан мэргэжилтэнХудалдаа үйлчилгээний стандартын хэлтэс үзэх
Нийгмийн үйлчилгээний стандарт хариуцсан мэргэжилтэнХудалдаа үйлчилгээний стандартын хэлтэс үзэх
Бүртгэл, мэдээллийн сангийн мэргэжилтэнХудалдаа үйлчилгээний стандартын хэлтэс үзэх
Хөрс, усны чанарын стандарт хариуцсан мэргэжилтэнБайгаль орчны стандартын хэлтэс үзэх
Агаарын чанарын стандарт хариуцсан мэргэжилтэнБайгаль орчны стандартын хэлтэс үзэх
Бүртгэл, мэдээллийн сангийн мэргэжилтэнБайгаль орчны стандартын хэлтэс үзэх