Тушаал, шийдвэр

Хотын стандарт, хяналтын газар

Газрын даргын тушаал
Дээд газрын шийдвэр

A/012022-02-07Албан тушаалын жагсаалт, ангилал зэрэглэл батлах тухай үзэх
A/022022-02-07Хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны дүрэм шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/032022-02-22Тамга түших хариуцлагатай албан тушаалтан томилох тухай үзэх
A/042022-02-22Үндсэн цалин, нэмэгдэл шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/052022-02-24Мэдээлийн цаг арга хэмжээний хуваарь батлах тухай үзэх
A/062022-02-24Гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтан болон нэгжүүдийн индекс шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
A/072022-04-24Хүчингүй болгосон хэвлэмэл хуудас устгах тухай үзэх
A/082022-02-25Албан хаагчдын 2022 оны ээлжийн амралт, орлон ажиллах хуваарь батлах тухай үзэх
A/092022-02-25Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
A/102022-02-25Ёс зүйн дотоод дүрэм шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/112022-02-28Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай үзэх
A/122022-03-01Биеийн тамир, спорт хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/132022-03-01Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, дүрэм батлах тухай үзэх
A/152022-03-11Удирдамж, арга зүйгээр хангах тухай үзэх
A/162022-03-11Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай үзэх
A/192022-03-14Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/202022-03-28Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/212022.04.06Хотын стандартын төсөл боловсруулах тухай үзэх
A/222022-04-06Стандарт норм, дүрмийн судалгаа хийх тухай үзэх
A/232022-04-06Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх
A/242022-04-06Залуучуудын зөвлөл байгуулах тухай үзэх
A/252022-04-12Эцэг эхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай үзэх
A/262022-04-28Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль/ үзэх
A/272022-05-02Эд хөрөнгийн үзлэг, тооллого зохион байгуулах тухай үзэх
A/282022-05-18Албан тушаалын жагсаалт, ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/292022-06-06Албан тушаалын тушаалын тодорхойлолт батлах тухай үзэх
A/302022-06-07Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай үзэх
A/312022-06-07Үндсэн цалин, нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
A/332022-06-08Үнэлгээний баг байгуулах тухай үзэх
A/322022-06-08Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай үзэх
A/342022-06-23Удирдамж, хуваарь батлах тухай үзэх
A/352022-06-23Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх