Тушаал, шийдвэр

Хотын стандарт, хяналтын газар

2023
2022
Газрын даргын тушаал
Дээд газрын шийдвэр

A/012023-01-02Албан тушаалын жагсаалт, ангилал, зэрэглэл батлах тухай үзэх
A/022023-01-02Хоол, унааны нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
A/032023-01-02Үндсэн цалин, нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
A/042023-01-272023 оны ээлжийн амралт, орлон ажиллах хуваарь батлах тухай үзэх
A/052023-01-31Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
A/062023-02-09Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/072023-02-09Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/082023-02-09Индекс батлах тухай үзэх
A/092023-02-09Биеийн тамир, спорт хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/102023-02-10Эцэг эхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/112023-02-13Залуучуудын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/132023-02-27Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/142023-03-01Мөнгөн шагнал олгох тухай үзэх
A/152023-03-01Угтах үйлчилгээ үзүүлэх тухай үзэх
A/172023-03-14Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
A/182023-03-14Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
A/192023-03-17Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
A/122023-02-17Хотын стандартыг мөрдүүлэх, ажлын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
A/202023-04-03Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай үзэх
A/212023-04-03Албан тушаалын жагсаалт, ангилал, зэрэглэл батлах тухай үзэх
A/222023-04-03Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/162023-03-10Хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны дүрмийг шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/242023-05-16Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай үзэх
A/252023-05-19Тээврийн хэрэгсэл үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэх тухай үзэх
A/262023-05-22Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
A/272023-05-23Дотоод удирдлагын систем ашиглалтын байдлыг сайжруулах арга хэмжээний тухай үзэх
A/282023-05-29Хөрөнгө бүртгэх тухай үзэх
A/292023-05-30Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
A/302023-06-05Үнэлгээний баг байгуулах тухай үзэх
A/312023-06-06Гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай үзэх
A/322023-06-07Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
А/332023-06-20Ажил, үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай үзэх
А/342023-06-20Урамшуулал олгох тухай үзэх
А/352023-06-20Эд хөрөнгий тооллого зохион байгуулах тухай үзэх
А/362023-06-30Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх
А/372023-06-30Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх
А/382023-06-30Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх
А/392023-07-03Үндсэн цалин, нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
А/402023-07-05Гамшгаас хамгаалах түр штаб байгуулах тухай үзэх
А/412023-07-25Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
А/432023-08-21Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай үзэх
А/442023-08-21Албан тушаалын тодорхойлолтод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай үзэх
А/452023-08-28Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
А/462023-08-28Барьцаа төлбөр чөлөөлөх тухай үзэх
А/472023-08-30Эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах тухай үзэх
А/422023-08-18Журам батлах тухай үзэх
A/232023-04-03Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
А/482023-09-20Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
А/492023-09-21Байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай үзэх
А/502023-09-21Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай үзэх
А/512023-09-25Өдөрлөгт оролцох тухай үзэх
А/522023-09-26Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай үзэх
А/532023-09-29Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай үзэх
А/542023-10-23Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
А/552023-10-30Хуваарь батлах тухай үзэх
А/562023-11-01Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай үзэх
А/572023-11-10Чиглүүлэх хөтөлбөр батлах тухай үзэх
А/582023-11-13Хуваарь батлах тухай үзэх
А/592023-11-20Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай үзэх
А/602023-11-28Сургалтад хамруулах тухай үзэх
А/612023-11-27Хотын стандартын жишиг зураг төсөл боловсруулах тухай үзэх
А/622023-11-29Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
А/632023-12-04Үнэлгээний баг байгуулах тухай үзэх
А/642023-12-06Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
А/652023-12-06Эд хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах тухай үзэх
А/662023-12-08Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
А/672023-12-12Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
А/682023-12-12Шагнаж урамшуулах тухай үзэх
А/702023-12-14Байгууллагын цахим хавтасны бүрдүүлэлт, хандах эрхийг шинэчлэн батлах тухай үзэх
А/712023-12-14Эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай үзэх
А/732023-12-18Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
А/742023-12-18Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
А/752023-12-18Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
НЗД-ын захирамж2023-03-16Хууль, норм. дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-01-16Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл /Дугаар 01/ үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-03-09Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл /Дугаар 03/ үзэх
НЗД-ын захирамж2023-03-27Ажлын хэсэг байгуулах тухай (А/288) үзэх
НЗД-ын захирамж2023-07-18Ажлын хэсэг байгуулах тухай (А/815) үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-06-23Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл /Дугаар 11/ үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-07-20Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл /Дугаар 12/ үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-08-24Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл /Дугаар 15/ үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-08-24Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл /Дугаар 15/ үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-12-26Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл /Дугаар 20/ үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-12-26Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл /Дугаар 20/ үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-12-26Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл /Дугаар 20/ үзэх
Хурлын тэмдэглэл2023-12-26Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл /Дугаар 20/ үзэх
Газрын даргын тушаал
Дээд газрын шийдвэр

A/012022-02-07Албан тушаалын жагсаалт, ангилал зэрэглэл батлах тухай үзэх
A/022022-02-07Хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны дүрэм шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/032022-02-22Тамга түших хариуцлагатай албан тушаалтан томилох тухай үзэх
A/042022-02-22Үндсэн цалин, нэмэгдэл шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/052022-02-24Мэдээлийн цаг арга хэмжээний хуваарь батлах тухай үзэх
A/062022-02-24Гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтан болон нэгжүүдийн индекс шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
A/072022-04-24Хүчингүй болгосон хэвлэмэл хуудас устгах тухай үзэх
A/082022-02-25Албан хаагчдын 2022 оны ээлжийн амралт, орлон ажиллах хуваарь батлах тухай үзэх
A/092022-02-25Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
A/102022-02-25Ёс зүйн дотоод дүрэм шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/112022-02-28Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай үзэх
A/122022-03-01Биеийн тамир, спорт хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/132022-03-01Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, дүрэм батлах тухай үзэх
A/152022-03-11Удирдамж, арга зүйгээр хангах тухай үзэх
A/162022-03-11Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай үзэх
A/192022-03-14Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/202022-03-28Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/212022-04-06Стандарт норм, дүрмийн судалгаа хийх тухай үзэх
A/222022-04-06Хотын стандартын төсөл боловсруулах тухай үзэх
A/232022-04-06Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх
A/242022-04-06Залуучуудын зөвлөл байгуулах тухай үзэх
A/252022-04-12Эцэг эхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай үзэх
A/262022-04-28Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль/ үзэх
A/272022-05-02Эд хөрөнгийн үзлэг, тооллого зохион байгуулах тухай үзэх
A/282022-05-18Албан тушаалын жагсаалт, ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/292022-06-06Албан тушаалын тушаалын тодорхойлолт батлах тухай үзэх
A/302022-06-07Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай үзэх
A/312022-06-07Үндсэн цалин, нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай үзэх
A/332022-06-08Үнэлгээний баг байгуулах тухай үзэх
A/322022-06-08Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай үзэх
A/342022-06-23Удирдамж, хуваарь батлах тухай үзэх
A/352022-06-23Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
A/362022-06-30Загвар батлах тухай үзэх
A/382022-07-04Урамшуулал олгох тухай үзэх
A/392022-07-04Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
A/402022-08-31Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах тухай үзэх
A/412022-09-14Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай үзэх
A/422022-09-21Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
A/432022-09-28Хотын стандартыг иргэд, олон нийтэд сурталчилан таниулах арга хэмжээний тухай үзэх
A/182022-03-11Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавихад дагаж мөрдөх журам, архивын дүрэм батлах тухай үзэх
A/442022-10-03Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай үзэх
A/452022-10-17Ажлын цагийг зохицуулах тухай үзэх
A/142022-03-01Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай үзэх
A/462022-10-20Гадаад томилолтын тухай үзэх
A/472022-10-21Ажил сайжруулах удирдамж батлах тухай үзэх
A/482022-11-03Эргэлтийн хөрөнгө актлах тухай үзэх
A/502022-12-01Үнэлгээний баг байгуулах тухай үзэх
A/512022-12-02Уралдааны удирдамж батлах тухай үзэх
A/492022-11-16Хөрөнгө гаргах тухай үзэх
A/522022-12-09Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хянан шийдвэрлэх Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
A/532022-12-14Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтад хамаарах хотын стандартыг батлах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Нийгмийн дэд бүтцэд хамаарах хотын стандартыг батлах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Ногоон байгууламжид хамаарах хотын стандартыг батлах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгөд хамаарах хотын стандартыг батлах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Иж бүрэн гудамжинд хамаарах хотын стандартыг батлах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Худалдаа, үйлчилгээний гадна орчинд хамаарах хотын стандарт батлах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Зорчигч тээврийн үйлчилгээнд хамаарах хотын стандартыг батлах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлд хамаарах хотын стандартыг батлах тухай үзэх
НИТХ-ын тогтоол2022-03-24Хог хаягдлын менежментэд хамаарах хотын стандартыг батлах тухай үзэх
Хурлын тэмдэглэл2022-01-28Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл үзэх
Хурлын тэмдэглэл2022-07-06Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл үзэх
Хурлын тэмдэглэл2022-08-26Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл үзэх
Хурлын тэмдэглэл2022-10-18Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл үзэх
НЗД-ын захирамж2022-01-032022 оныг "Хотын иргэний жил" болгон зарлах тухай үзэх
НЗД-ын захирамж2022-06-23Хотын стандартыг мөрдүүлэх бэлтгэл арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай үзэх
НЗД-ын захирамж2021-12-20Бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, авлига, хүнд суртлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай үзэх
НЗД-ын захирамж2022-10-31Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай үзэх
НЗД-ын захирамж2021-12-28Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх