Албан бичиг, өргөдөл, гомдлын

Шийдвэрлэлт

Хотын стандарт, хяналтын газар

2023-01-01-ээс 2023-09-25-ны байдлаар

4048

Нийт ирсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол

3789

Нийт шийдвэрлэсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол

259

Судалж буй албан бичиг, өргөдөл, гомдол





2022-01-01-ээс 2022-11-30-ны байдлаар

2469

Нийт ирсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол

2399

Нийт шийдвэрлэсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол

70

Судалж буй албан бичиг, өргөдөл, гомдол