Нээллтэй ажлын байр

Хотын стандарт, хяналтын газар

2022
2021
2020

Хотын стандарт, хяналтын газрын сул орон тооны мэдээлэл

2022-06-06

Дараах сул орон тооны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн албан ёсны цахим хуудас болох www.csc.gov.mn сайтад байршсаны дараа тухайн албан тушаалын сул орон тооны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцан шалгалтад цахимаар бүртгүүлэн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсье.