Цахим сэтгүүл

Хотын стандарт, хяналтын газар

Улаанбаатар хотын оршин суугчийн гарын авлага

Энэхүү баримт бичиг нь хотын оршин суугчид амьдралын хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулахад оролцох эрх үүргийн боломжит нийтлэг харилцааг зохицуулах талаар мэдээлэл, арга зүйн удирдамж, зан үйл, хийж хэвшүүлбэл зохих дадал, хотын соёлыг төлөвшүүлэх талаар зөвлөмжийг иж бүрнээр товч ойлгомжтой байдлаар тодорхойлоход оршино.