Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Хотын стандарт, хяналтын газар

Иргэд, олон нийтэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг тодорхойлох, сайжруулах зорилгоор энэхүү судалгааг авч байна.