Төлөвлөгөө

Хотын стандарт, хяналтын газар

Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 2021 оны төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандарт, хяналтын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө үзэх
Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 2022 оны төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандарт, хяналтын газрын 2022 оны авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандарт, хяналтын газрын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандартыг мөрдүүлэх бэлтгэл арга хэмжээний төлөвлөгөө үзэх