Төлөвлөгөө

Хотын стандарт, хяналтын газар

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны хөтөлбөр үзэх
Хотын стандарт, хяналтын газрын 2023 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандарт, хяналтын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандартыг мөрдүүлэх бэлтгэл арга хэмжээний төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандарт, хяналтын газрын 2022 оны авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандарт, хяналтын газрын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө үзэх
Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 2022 оны төлөвлөгөө үзэх
Хотын стандарт, хяналтын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө үзэх
Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 2021 оны төлөвлөгөө үзэх