Бидний тухай

Хотын стандарт, хяналтын газар

Хотын стандарт, хяналтын газар нь нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчныг хангуулахад чиглэсэн Хотын стандартын удирдамж арга зүйн баримт бичгийг боловсруулах, мөрдүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх, Орчны аюулгүй байдлыг судлах, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулах, Барилга байгууламж, их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг юм.

Алсын хараа

Амьдрахад таатай, Аюулгүй, Иргэн төвтэй Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх үйлсийг манлайлсан, голлох байр суурь бүхий хамт олон болох.

Зорилго

Нийслэл хотын бүтээн байгуулалт, ажил, үйлчилгээнд орчин үеийн стандартыг нэвтрүүлэх, мөрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдамж, арга зүйгээр хангаж хүний амьдралын таатай орчныг бүрдүүлсэн Улаанбаатар хотыг хөгжүүлнэ.

 • 2019 оны 5 сарын 22

  Үйл ажиллагаа албан ёсоор эхлэв

  Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргээр албан хаагчдаа нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг шилжүүлэх, төрийн албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс сонгон шалгаруулах замаар хүний нөөцөө бүрдүүлэн ажиллаж эхэлсэн.

 • 2019 оны 11 сарын 12-14

  “Нэг хот-Нэг стандарт” анхдугаар зөвлөгөөн зохион байгуулав

  “Нэг хот - Нэг стандарт” нийслэлийн анхдугаар зөвлөгөөнийг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан хаагчдид, хороодын засаг дарга, хэсгийн ахлагч нарын дунд зохион байгуулав.

 • 2020 оны 8 сарын 05

  Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулж эхлэв

  Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1022 дугаар захирамжаар “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталж ХСОАБХЗГ-ын дарга С.Төмөрдулам комиссыг даргалан ажиллаж эхэлсэн.

 • 2022 оны 1 сарын 04

  Байгууллагын нэр "Хотын стандарт, хяналтын газар" болж өөрчлөгдөв

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 360 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/1039 дүгээр захирамжаар тус байгууллагын нэрийг “Хотын стандарт, хяналтын газар” болгон өөрчилсөн.

 • 2022 оны 3 сарын 24

  "Хотын стандарт" батлагдав

  2019 оноос хойш дэлхийн жишиг хотуудын стандарт, нормыг Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй өнөөгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан судалж 22 бүлэг сэдвийн хүрээнд 97 хотын стандартыг боловсруулсан бөгөөд эдгээр стандартуудын эхний ээлж болох 9 бүлгийн 38 хотын стандартыг НИТХ-ын чуулганаар батлуулж Улаанбаатар хот анх удаа тусдаа стандарттай болов.