Албан тушаалын тодорхойлолт

Хотын стандарт, хяналтын газар

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнЗахиргаа, санхүүгийн хэлтэс