Төлөвлөгөө

Хотын стандарт, хяналтын газар

Хотын стандарт, хяналтын газрын 2022 оны авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2022-02-25