Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0902B

Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага

Энэ стандартыг Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дэх бүх төрлийн замууд (цаашид авто замын сүлжээ гэх)-д хамаарна.