Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0701BБие даасан усан хангамж, худаг, ус агуулах саванд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү хотын стандартыг бие даасан усан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах, байгуулах, суурилуулах, ашиглах, хяналт тавих үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.