Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1105BАмины сууцны төлөвлөлт ашиглалтад тавигдах шаардлага

Энэхүү стандартыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт амины орон сууцны эдэлбэр газрыг төлөвлөх ашиглахад дагаж мөрдөнө.