Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 2101AТөрийн байгууллагын нэрийн тэмдэг

Энэхүү стандартыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагын нэрийн тэмдгийг стандартын дагуу үйлдвэрлэх, байрлуулах, суурилуулах үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.