Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1902AГэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг төлөвлөх, байрлуулах, суурилуулах удирдамж

Энэхүү стандартын нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд гэрэлтүүлэг төлөвлөх, байрлуулах, суурилуулахад дагаж мөрдөнө. Тусгай зориулалтын парк, цэцэрлэг, суурин газраас гаднах, авто замын ерөнхий сүлжээ, үйлдвэрийн барилгын бүс, худалдааны төвийн гадна гэрэлтүүлэг зэрэгт хамаарахгүй.