Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1703AАюултай хог хаягдлын менежмент

Энэхүү стандартыг аюултай хог хаягдлыг ангилах, тээвэрлэх, хадгалах, болон устгах үйл ажиллагаанд ашиглана.