Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1605BТакси үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг такси үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага, таксины жолооч дагаж мөрдөнө.