Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1604BХүүхдийн автобусанд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүүхдийг аюул осолгүй, ая тухтай тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.