Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1602BТакси зогсоолд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг такси зогсоолыг барьж, байгуулахад мөрдөнө.