Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1410BХашаа, хайс, хашлагад тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглахад дагаж мөрдөнө.