Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0501BҮерийн хамгаалалт, борооны ус зайлуулалтын байгууламжийн материал, эдлэлийн чанарын шаардлага

Энэхүү хотын стандартыг үерийн хамгаалалт, борооны ус зайлуулах байгууламжийг барьж байгуулахад дагаж мөрдөнө.