Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1901B

Гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байрлуулах гэрэлтүүлэгт тавих шаардлагыг тодорхойлно.