Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1704A

Зам талбайн үйлчлэгч, ачигч, тээврийн ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны удирдамж

Энэхүү стандартыг хог хаягдлын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагууд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.