Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1706A

Барилгын хог хаягдлын менежмент

Энэхүү стандарт нь барилгын хог хаягдал цуглуулах, ангилах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, тээвэрлэх, устгахад дагаж мөрдөнө.