Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1701A

Хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, хадгалах, тээвэрлэх арга зүйн менежмент

Энэхүү стандартыг хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.