Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0802C

Мод таримал ургамлын төрөл зүйлийн лавлах

Энэхүү стандартыг цэцэрлэгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага дагаж мөрдөнө.