Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0501AҮерээс хамгаалах, борооны ус зайлуулах байгууламжийг төлөвлөх удирдамж

Энэхүү хотын стандартыг инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, борооны ус зайлуулах сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, барилга байгууламжийн угсралтын ажил гүйцэтгэх дагаж мөрдөнө.