Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1603B

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ, тээврийн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн тээврийн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавих нийтлэг шаардлагыг тогтооно.