Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1601B

Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн тээврийн замналын зогсоолын ангилал, төлөвлөлт, арчлалт, хамгаалалтад тавих шаардлагыг тогтооно.