Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1103BЭрүүл мэндийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага

Эмнэлэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын барилгыг төлөвлөх, эдэлбэр газрын байршил хэмжээг тогтоох, ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төсөл боловсруулах, зам замын байгууламж, барилга болон гадна орчны тохижилтын ажил гүйцэтгэхэд хэрэглэх бөгөөд улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд өмчийн хэлбэр үл харгалзан мөрдлөг болгоно.