Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1102BЕрөнхий боловсролын сургуулийн гадна орчинд тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг ерөнхий боловсролын сургуулийн байгууллагын гадна орчны тохижилтын ажил гүйцэтгэхэд мөрдөнө.