Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1408B

Хөшөө дурсгал, хүндэтгэлийн самбарт тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг нийтийн эзэмшлийн талбайд хөшөө, дурсгал, хүндэтгэлийн самбар төлөвлөх, байрлуулах үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.