Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0903BУнадаг дугуйн замын төлөвлөлт, хучилтад тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг унадаг дугуйгаар зорчих замын зураг төсөл боловсруулах, замын барилгын ажил гүйцэтгэгч, захиалагч, зураг төсөл зохиогч, иргэн, аж ахуйн нэгж, ашиглагч, энэ чиглэлээр хяналт тавих эрх бүхий байгууллага дагаж мөрдөнө.