Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0902BТээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага

Энэ стандартыг Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дэх бүх төрлийн замууд (цаашид авто замын сүлжээ гэх)-д хамаарна.