Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1406B

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байршуулах хогийн саванд тавих шаардлага

Энэхүү стандартыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд хогийн сав байршуулахад дагаж мөрдөнө.