Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0901BЯвган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хучилт, угсралтад тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг явган хүний зам, талбайн төлөвлөлт болон барилгын ажилд тавих техникийн шаардлагыг тогтоосон бөгөөд захиалагч, хот төлөвлөлтийн мэргэжилтэн, архитектор, авто замын инженер, барилгын инженер, зураг төсөл зохиогч, хяналтын байгууллага, зөвлөх, гүйцэтгэгч, бүтээц хийц үйлдвэрлэгч нар дагаж мөрдөнө. Явган хүний зам, талбайд зориулсан явган хүний замын хавтангийн геометр хэмжээсний хүлцэх алдаа, хавтанг өрж суулгах ажлыг хамруулсан болно.