Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1001CХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй дэд бүтцийн зураг төсөл

Энэхүү хотын стандартыг орон сууц болон олон нийтийн барилгын гадна орчин, дотоод орон зайг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэйгээр төлөвлөхөд дагаж мөрдөнө.