Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1403B

Гадна мэдээллийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь нийтийн эзэмшлийн талбайд гадна мэдээллийн байгууламжийг байгуулахад дагаж мөрдөнө. Зар сурталчилгааны самбар барилга үл хөдөх хөрөнгийн хаяг авто замын тэмдэгт энэ стандарт үйлчлэхгүй.