Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0802AЦэцэрлэгчийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны удирдамж

Энэхүү стандартыг цэцэрлэгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага дагаж мөрдөнө.