Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 0801AХот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт

Энэхүү стандартыг хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт болон ландшафтын архитектур төлөвлөлт хийх, түүний дагуу ногоон байгууламжийн ажил гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөнө.