Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1202B

Худалдаа, үйлчилгээний газрын гадна сурталчилгааны байгууламжид тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандарт нь худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын гадна сурталчилгааны байгууламжид тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.