Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1201B

Худалдаа, үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг худалдаа үйлчилгээний газрын гадна орчныг төлөвлөх, барьж байгуулахад дагаж мөрдөнө.