Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 2001AДуу чимээний бохирдлын менежмент

Энэхүү хотын стандартыг дуу чимээний эх үүсвэр, дуу чимээг хүлээн авагч барилга байгууламж, дуу чимээний бохирдолд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тооцоолох, төлөвлөхөд дагаж мөрдөнө.