Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1101B

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна орчныг тохижуулахад дагаж мөрдөнө.