Хотын стандарт

Хотын стандарт, хяналтын газар

UCS 1001AХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэд бүтцийн хүртээмжийг дээшлүүлэх арга зүйн удирдамж

Энэхүү хотын стандарт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн асуудлаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийслэлд хэрэгжүүлэх хот байгуулалт, хот нийтийн аж ахуйн бүтээн байгуулалт, тохижилт, засвар үйлчилгээний ажил, үйлчилгээг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, гүйцэтгэх, хяналт тавих үйл ажиллагаанд ашиглана.