Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүний саналын хуудас

Саналын хуудсыг “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын дагуу А4 бичгийн цаасны зүүн захаас 30 мм, баруун захаас 15 мм, дээд захаас 20 мм, доод захаас 20 мм-ээс доошгүй байхаар бэлтгэсэн ба дараахь зүйлсийг анхаарч хэвлэнэ үү. Үүнд:

  •  А4 бичгийн цаасны зөвхөн нэг талд хэвлэх
  • Ар, өвөргүй хэвлэхгүй байх
  • Цаасны хэмжээг алдагдуулахгүйгээр тэгш хэвлэх