БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС


2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс хуваарийн дагуу:
• Үйлчилгээний болон орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн-6ажил
• Гудамжны гэрэлтүүлэг- 5 ажил
• Цахилгаан шатны шинэчлэлийн-1 ажил
• Дэд бүтцийн шугам сүлжээний ажлын хүрээнд:

  • Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хорооны Нүхтийн амны төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ф300-400мм голчтой 1.6 км шугам, бохир ус татан зайлуулах ф300 мм-ийн голчтой 2,2 км шугам угсралтын ажил
  • Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны “Алтан сан цогцолбор” орон сууцны хорооллын гадна ариутгах татуургын 1200 у/м шугамын ажлуудыг байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэн
    нийт 14 байршилд комиссын ажил зохион байгуулан ажиллалаа.