Бүтэц зохион байгуулалт

Монгол улсын засгийн газрын 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн №100 дугаар тогтоолоор байгуулагдаж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 15 -ны өдрийн №А/305 дугаар тоот захирамжаар батлагдсан дүрмийн дагуу 32 хүний бүрэлдэхүүнтэй 4 хэлтэстэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад 2020 оны 07 сарын 27-ны өдрийн А/1000 дугаар тоот захирамжаар байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдөж 60 хүний бүрэлдэхүүнтэй 6 хэлтэстэй болсон.