Тушаал

1А/01Бүтэц орон тоо батлах тухай2019.05.22үзэх
2А/02Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай2019.06.03үзэх
3А/03Тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудсанд хяналт тавьж ажиллах хариуцлагатай албан тушаалтан томилох тухай2019.05.22үзэх
4A/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2019.06.06үзэх
5A/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2019.06.06үзэх
6A/06Хэлтсийн индекс батлах тухай2019.06.07үзэх
7A/07Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалтын журам батлах тухай2019.06.07үзэх
8A/08Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай2019.06.24үзэх
9A/09 2019.07.16үзэх
10A/10Комисс байгуулах тухай2019.07.16үзэх
11A/11Комисс байгуулах тухай2019.07.22үзэх
12A/12 Хөрөнгө бүртгэх тухай2019.07.25үзэх
13A/13Хөрөнгө бүртгэх тухай2019.08.05үзэх
14A/14Улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах тухай2019.08.05үзэх
15A/15Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай2019.08.05үзэх
16A/16 2019.01.22үзэх
17A/17Ёс зүйн дотоод журам батлах тухай2019.08.23үзэх
18A/18Журам батлах тухай2019.09.23үзэх
19А/19Албан хаагчдын 2019 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай2019.10.02үзэх
20A/20Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай2019.10.02үзэх
21A/21Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжих тухай2019.10.10үзэх
22A/22Тоног төхөөрөмжийн задаргаа батлах тухай2019.10.15үзэх
23A/23Хурлын өрөөний иж бүрэн тавилгын задаргаа батлах тухай2019.10.15үзэх
24A/24Төлөвлөгөө батлах тухай2019.10.17үзэх
25А/25 Биеийн тамир, спорт хамтлагийн удирдах зөвлөлийг байгуулах тухай2019.10.21үзэх
26А/26Хөрөнгө гаргах тухай2019.10.23үзэх
27А/27Ёс зүйн зөвлөл байгуулж журам батлах тухай2019.10.25үзэх
28А/282019 оны 3 дугаар улирлын ажлыг дүгнэж, мөнгөн урамшуулал олгох тухай2019.10.27үзэх
29А/29Зөвлөгөөн зохион байгуулах  комисс байгуулах тухай2019.10.27үзэх
30А/30Мэдээллийн цагийн хуваарь батлах тухай2019.10.27үзэх
31А/31Үзэсгэлэн семинарт оролцуулах тухай2019.11.07үзэх
32А/32Комисс байгуулах тухай2019.11.07үзэх
33А/33Комисс байгуулах тухай2019.11.11үзэх
34А/34Хөрөнгө бүртгэх тухай2019.12.03үзэх
35А/35Ажлын хэсэг, ажлын даалгавар боловсруулах тухай2019.12.03үзэх
36А/36Үнэлгээний баг байгуулах тухай2019.12.03үзэх
37А/37Хөрөнгө гаргах тухай2019.12.06үзэх
38А/38 Урамшуулал олгох тухай2019.12.03үзэх
39А/39 Хөрөнгө гаргах тухай2019.12.09үзэх
40А/40Сургалтанд хамруулах тухай2019.12.12үзэх
41А/41Шагнах урамшуулах тухай2019.12.19үзэх
42А/42Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай2019.12.20үзэх
43А/01Ажлын хэсэг байгуулах тухай2020.01.03үзэх
44А/02Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай2020.01.06үзэх
45А/03Бүтэц, орон тоо батлах тухай2020.01.17үзэх
46А/04Үндсэн цалин, нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай2020.01.17үзэх
47А/05Хоол, унааны зардлын хэмжээг тогтоох тухай2020.01.17үзэх
48А/06Хэвлэмэл хуудас устгах тухай2020.02.04үзэх
49А/07Ёс зүйн зөвлөл байгуулж, журам батлах тухай2020.02.07үзэх
50А/08Хөрөнгө гаргах тухай2020.02.20үзэх
51А/09Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай2020.02.18үзэх
52А/10Хуваарь, удирдамж батлах тухай2020.03.04үзэх
53А/11Мэдээллийн цагийн хуваарь батлах тухай2020.03.04үзэх
54А/1212 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг хорогдуулах  тухай2020.03.04үзэх
55А/21Хөрөнгө гаргах тухай2020.03.20үзэх
56А/22Хэлтсүүдийн индекс тогтоох тухай2020.03.20үзэх
57А/23 Хөрөнгө гаргах тухай2020.04.06үзэх
58А/24Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын баримт бичиг боловсруулах тухай2020.04.06үзэх
59А/25Ажлын хэсэг байгуулах тухай2020.04.13үзэх
60А/29Хуваарь, удирдамж батлах тухай2020.04.21үзэх
61А/30Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай2020.04.22үзэх
62А/31Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2020.04.22үзэх
63А/32Урамшуулал олгох тухай2020.04.22үзэх
64А/33Зөвлөл байгуулах тухай2020.04.30үзэх
65А/34Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай2020.05.05үзэх
66А/35Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай2020.05.05үзэх
67А/36Хөрөнгө гаргах тухай2020.05.05үзэх
68А/37Комисс байгуулах тухай2020.05.07үзэх
69А/38Хөрөнгө гаргах тухай2020.05.08үзэх
70А/39Сургалт зохион байгуулах тухай2020.05.08үзэх
71А/40Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2020.05.08үзэх
72А/41Хөрөнгө гаргах тухай2020.05.08үзэх
73А/42Биеийн тамир, спорт хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай2020.05.15үзэх
74А/43Журам, хөтөлбөр батлах тухай2020.05.18үзэх
75А/44Хөрөнгө гаргах тухай2020.05.20үзэх
76А/45Хөрөнгө гаргах тухай2020.05.26үзэх
77А/46Сургалтад хамруулах тухай2020.06.02үзэх
78А/47Урамшуулах тухай2020.06.09үзэх
79А/48Хөрөнгө гаргах тухай2020.06.09үзэх
80А/49Хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгуулах тухай2020.06.09үзэх
81А/50Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай2020.06.19үзэх
82А/51Тээврийн хэрэгсэл бүртгэж авах тухай2020.06.22үзэх
83А/52Хөрөнгө гаргах тухай2020.06.26үзэх
84А/53Хөрөнгө гаргах тухай2020.07.06үзэх
85А/54Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай2020.07.06үзэх
86А/55Урамшуулал олгох тухай2020.07.08үзэх
87А/56Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай2020.07.09үзэх
88А/57Хяналт тавьж ажиллах тухай2020.07.17үзэх
89А/59Комисс байгуулах тухай2020.07.21үзэх
90А/60Хөрөнгө гаргах тухай2020.07.22үзэх
91А/61Бүтэц, орон тоо батлах тухай2020.07.29үзэх
92А/63Комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай2020.08.07үзэх
93А/64Хэлтсүүдийн индекс шинэчлэх тухай2020.08.07үзэх
94А/67Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандарт нэвтрүүлэх тухай2020.08.20үзэх