Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын дагуу газар дээр нь үзлэг шалгалт хийн ажиллалаа.

Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлийн явган зам, тохижилттой талбай, бичил цэцэрлэг гэх мэт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд аюулгүй байдал алдагдсан талаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 20, 34, 41 дүгээр хороод, Хан-Уул дүүргийн 17, 19, 20 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт газар дээр нь үзлэг, шалгалт хийж ажиллалаа. Нийт 6 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн орчны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллалаа.