Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс хуваарийн дагуу ажиллаж байна.

2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс хуваарийн дагуу Баянзүрх, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргүүдэд нийт 7 байршилд комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнээс: Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс- 3 байршил, Их, засвар шинэчлэлтийн комисс- 4 байршлын ажлыг комиссын бүрэлдэхүүнээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэлээ.