“Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс” батлагдсан хуваарийн дагуу комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.

“Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс” батлагдсан хуваарийн дагуу энэ долоо хоног буюу 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд нийт 48 байршилд комиссын үйл ажиллагаа зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнд:

  • Газрын дарга С.Төмөрдуламаар ахлуулсан “Бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс” 27 байршилд,
  • Газрын Орлогч дарга О.Оджаргалаар ахлуулсан “Их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комисс” 21 байршлуудад тус тус комиссын ажил зохион байгуулав.